Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: Matching Marines B.V. hierna te noemen Matching Marines.
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Matching Marines voorziet van een Werknemer (van Matching Marines).
3. Opdracht: de overeenkomst tussen Matching Marines en een opdrachtgever op grond waarvan een enkele Werknemer van Matching Marines werkzaamheden verricht ten behoeve van de betreffende opdrachtgever.
4. Werknemer: een Werknemer die uit hoofde van een (arbeids)overeenkomst met Matching Marines door Matching Marines wordt uitgeleend aan een opdrachtgever van Matching Marines.

Artikel 2. Algemeen
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Matching Marines en opdrachtgever. Deze Algemene Voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van opdrachtgever uit, ook die waarvoor voorrang is bedongen. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien Matching Marines dit schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Matching Marines, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Opzegging
1. De overeenkomst mag door partijen per aangetekend schrijven tussentijds worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt, of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
2. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft Matching Marines het recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onder aanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die Matching Marines zijn toe te rekenen.
3. Wanneer Matching Marines op schriftelijk verzoek van opdrachtgever een of meer van haar Werknemers voortijdig terugtrekt, zal opdrachtgever alle daaruit noodzakelijker wijze voor Matching Marines voortvloeiende kosten, zoals loonbetalingen, ontslagprocedures, loonsuppleties en schadeloosstellingen voor zijn rekening nemen. Matching Marines is daarbij verplicht de kosten zoveel mogelijk te beperken. Van deze bepaling is uitgezonderd die situatie waarin een werknemer vanwege eventueel door de kantonrechter gesanctioneerde, dringende redenen wordt ontslagen.
4. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Matching Marines, heeft opdrachtgever recht op medewerking van Matching Marines bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen.
5. Matching Marines behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van declaraties en facturen van door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Matching Marines extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
6. Bij beëindiging van de overeenkomst dienen partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen. Bij overtreding is Matching Marines gerechtigd de in projectovereenkomst overeengekomen boete direct op te eisen.

Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen door partijen, wordt de overeenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd.
2. Is binnen de looptijd van een overeenkomst een uitvoeringstermijn opgenomen voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden, dan is dit nimmer een fatale termijn. Werknemer dient bij overschrijding van de uitvoeringstermijn derhalve schriftelijk in gebreke gesteld te worden door opdrachtgever.

Artikel 5: Tarieven en offertes
1. Alle offertes van Matching Marines, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Opdrachtnemer is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk is bevestigd.
2. De uiteindelijk geldende tarieven staan vermeld in de projectovereenkomst welke door beide partijen is ondertekend. In het verleden gehanteerde tarieven zijn niet maatgevend voor tarieven van toekomstige, andere (vervolg-)opdrachten.
3. De prijzen in genoemde offertes en/of aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeldt.
4. Indien kosten, onder andere, maar niet uitsluitend, van officiële instanties worden verhoogd, zoals bijvoorbeeld verhoging van het werkgeversaandeel in de sociale lasten en belastingheffingen of in de hoogte van het salaris van Werknemers van Matching Marines, hierbij als richtlijn volgend de ABU CAO, is Matching Marines gerechtigd zowel de beloning van haar Werknemers als haar tarieven dienovereenkomstig, lopende de opdracht, aan te passen.
5. Indien werkzaamheden van Werknemers van Matching Marines afwijken of wijzigen ten opzichte van de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden en wel zodanig dat deze een hogere beloning rechtvaardigen, is Matching Marines gerechtigd zowel de beloning van haar Werknemers als haar tarieven dienovereenkomstig, lopende de opdracht, aan te passen.

Artikel 6. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgelegd op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Matching Marines geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Eventuele ramingskosten worden in rekening gebracht tegen een bedrag van €185,00 (honderdvijfentachtig euro) per uur excl. BTW.
4. Bij opdrachten met een looptijd langer dan 20 dagen, zullen de verschuldigde honoraria en kosten periodiek in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.
5. Het honorarium van Matching Marines is exclusief onkosten van Matching Marines en/of Werknemers en exclusief declaraties van de door opdrachtgever en/of werknemer ingeschakelde derden

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
1. In alle gevallen neemt Matching Marines een inspanningsverbintenis op zich en zal naar beste weten en kunnen handelen. Matching Marines zal nooit een resultaatverbintenis op zich nemen.
2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de levering van alle gegevens, stukken en/of andere informatie die Matching Marines en/of Werknemer nodig heeft voor een goede uitvoering van haar taken. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig en/of volledig aan Matching Marines en/of Werknemer zijn verstrekt, heeft Matching Marines het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Matching Marines en/of Werknemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verstrekking van niet juiste en/of niet tijdige en/of onvolledige informatie door opdrachtgever.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Matching Marines de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever schriftelijk goedkeuring heeft verleend voor de daaraan voorafgaande fase(n).
5. Matching Marines en/of Werknemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, voor zover en indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens uitvoering van een project blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien een dergelijke wijziging van invloed is op het tijdstip van voltooiing, zal Werknemer de opdrachtnemer en opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 9. Beperking aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van Matching Marines is beperkt tot het bedrag van eenmaal de factuurwaarde van de opdracht. In elk geval is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Matching Marines zal nimmer aansprakelijk zijn voor gevolgschade of immateriële schade.
2. In afwijking van hetgeen bepaald onder lid 1 van dit artikel, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 20 dagen, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het gedeelte van het laatste 20 dagen verschuldigd honorarium.
3. Matching Marines draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen, uit welke hoofde dan ook ontstaan, inclusief door haar of haar Werknemers gemaakte fouten, nalatigheden en/of tekortkomingen en de daaruit voortkomende consequenties, zowel voor directe als indirecte schade aan derden of aan opdrachtgever zelf, tenzij er sprake is van directe schade als gevolg van opzet of grove schuld van de betrokken Werknemers van Matching Marines Misdragingen of tekortkomingen van Werknemers van Matching Marines dienen onmiddellijk, zowel mondeling als schriftelijk, te worden doorgegeven aan de leiding van Matching Marines, opdat Matching Marines uit hoofde van haar gezagsverhouding met deze Werknemers, maatregelen kan nemen.

4. Evenmin is Matching Marines aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die de door Matching Marines uitgeleende Werknemers zijn aangegaan en die opdrachtgever binden of die op andere wijze voor deze Werknemers zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden bij opdrachtgever en die opdrachtgever, zijn personeel of andere derden binden.
5. Opdrachtgever zal aansprakelijk zijn en Matching Marines vrijwaren terzake van eventuele vorderingen van Werknemers tot vergoeding van geleden schade doordat een aan die kracht toebehorende en door deze in het kader van de hem opgedragen werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd. Opdrachtgever is rechtelijk aansprakelijk voor allen die hij onder zijn volstrekte leiding en toezicht in zijn opdracht zijn werkzaamheden doet verrichten.
6. Opdrachtgever kan op grond van redelijkheid en billijkheid jegens Werknemers aansprakelijk zijn voor schade aan eigen zaken van die Werknemers die hij gebruikt ter uitvoering van zijn werkzaamheden voor opdrachtgever. Opdrachtgever wordt geadviseerd haar W.A.-verzekering in verband met deze aansprakelijkheid na te zien en zo nodig uit te breiden.
7. Opdrachtgever verbindt zich, Matching Marines te allen tijde te vrijwaren voor aanspraken als in dit artikel omschreven.
8. In verband met beweerde aansprakelijkheid van Matching Marines berust de bewijslast te allen tijden bij opdrachtgever, hetgeen opdrachtgever aanvaardt.

Artikel 10. Indienstneming werknemer door opdrachtgever
1. De opdrachtgever is gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met de aan hem uitgeleende Werknemers van Matching Marines, mits aan de in dit artikel vermelde voorwaarden wordt voldaan.
2. De opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de Werknemers aan te gaan, brengt Matching Marines hiervan tijdig op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft.
3. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Werknemers aangaan zolang de arbeidsovereenkomst tussen de Werknemer en Matching Marines niet rechtsgeldig is geëindigd.
4. Indien de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaat met de Werknemer die aan hem ter beschikking wordt gesteld, voordat die Werknemer 1000 uren heeft gewerkt, is de opdrachtgever aan Matching Marines een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief over de 1000 uren minus de reeds door de Werknemer gewerkte uren.
5. Opdrachtgever is niet gerechtigd om gedurende de in artikel 2.1. van de projectovereenkomst genoemde periode een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de aan hem voorgestelde kandidaat of de aan hem uitgeleende Werknemer van Matching Marines tenzij dit nadrukkelijk van te voren schriftelijk is overeengekomen.
6. Het is opdrachtgever en Werknemer tevens niet toegestaan – rechtstreeks of via derden – om binnen een termijn van 12 maanden na beëindiging van de opdracht zonder tussenkomst van Matching Marines een arbeidsverhouding aan te gaan.
7. Indien de opdrachtgever, zonder dat dit nadrukkelijk van te voren is overeengekomen, een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat met een door Matching Marines aan opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen 12 maanden na beëindiging van de opdracht, is opdrachtgever de in artikel 11.1. van de projectovereenkomst bedoelde boete verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de opdrachtgever de Werknemer hiertoe, rechtstreeks of via derden, heeft benaderd als wanneer de Werknemer, rechtstreeks of via derden, bij de opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

Artikel 11. Geheimhouding
1. Matching Marines zal geheimhouding betrachten omtrent al hetgeen haar ten kennis komt met betrekking tot opdrachtgever en Werknemer, tenzij de informatie aan Matching Marines is verstrekt met het uitdrukkelijke doel deze informatie door te geleiden aan Werknemer respectievelijk opdrachtgever. Matching Marines zal uiterste discretie in acht nemen ten aanzien van gegevens van opdrachtgever en van Werknemer en zal bevorderen dat ook opdrachtgever en Werknemer deze discretie in acht neemt. Matching Marines zal uitsluitend persoonsgegevens verstrekken voor zover dat passend is in het kader van een opdracht.

Artikel 12: Intellectuele Eigendomsrechten
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien van waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in ruime zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst.
3. Werknemer behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4. Indien en voor zover de door opdrachtgever verlangde werkzaamheden of verzochte adviezen inbreuk maken op rechten, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten van derden, is Matching Marines en de voor haar werkende Werknemers daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart Matching Marines en zijn Werknemers van aanspraken van derden.

Artikel 13. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van de Matching Marines op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a. Omstandigheden die na het sluiten van de overeenkomst aan Matching Marines ter kennis zijn gekomen en die Matching Marines goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. Indien Matching Marines de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende wordt bevonden door Matching Marines;
c. In de genoemde gevallen is Matching Marines bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Matching Marines schadevergoeding te vorderen.
2. Indien Matching Marines na aanvaarding van een opdracht tot het oordeel komt dat adequate uitvoering ervan door welke oorzaak dan ook in redelijkheid blijvend of tijdelijk niet mogelijk is, is zij gerechtigd verdere uitvoering op te schorten c.q. van verdere uitvoering af te zien.

Artikel 14. Recht van reclame, gebreken, klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Matching Marines.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Matching Marines de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

Artikel 15: Registratie urenverantwoording, betaling en invordering
1. De declaraties van Matching Marines worden opgesteld aan de hand van de door opdrachtgever voor akkoord getekende urenspecificatie, welke opdrachtgever verbinden. Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat het juiste aantal uren, overuren en toeslagen worden vermeld en dat de werkelijk gemaakte onkosten naar waarheid zijn ingevuld.
2. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Matching Marines aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is opdrachtgever na door Matching Marines ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van gebruiker de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door gebruiker gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.
4. Uitsluitend betalingen aan Matching Marines werken bevrijdend. Betalingen aan Werknemers van Matching Marines of het verstrekken van voorschotten aan deze Werknemers zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking
5. Alle declaraties worden als afzonderlijke vorderingen van Matching Marines op opdrachtgever beschouwd. Geen enkel geschil geeft opdrachtgever het recht betaling van declaraties te weigeren en/of op te schorten. Bezwaarschriften die betrekking hebben op de declaraties dienen binnen 7 dagen na declaratiedatum ingediend te zijn. Indiening van een bezwaarschrift inzake de declaratie schort de verplichting tot betaling niet op.
6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats, alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 16. Internetgebruik en social media
1. Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever, werknemer en opdrachtnemer op verzoek van een van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Alle partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij een of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door de opdrachtgever, werknemer of opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door verzender verzonden mail bepalend.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Matching Marines geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Matching Marines niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Matching Marines worden daaronder begrepen.
2. Matching Marines heeft ook het recht zich overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Matching Marines haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Matching Marines opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Matching Marines niet meer mogelijk is langer dan 2 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting of schadevergoeding bestaat.
4. Indien Matching Marines bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of zij hieraan slechts gedeeltelijk kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
5. Alle geschillen voortkomend of verband houdend met de tekst, inhoud of tenuitvoerlegging van offertes en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem Op alle offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.